Klauzula Informacyjna

Podmiotem decydującym o celach i jak będą przetwarzane Państwa dane osobowe jest  Wytwórnia Wód Gazowanych DAN  sp. j. Andrzej Kwiatkowski, Dariusz Skóra zwana Administratorem, z siedzibą w Szydłowcu 26-500, ul. gen. Sowińskiego 6. Mogą się Państwo z nami skontaktować pod ww. adresem, oraz drogą mailową: dan@dan-napoje.pl lub pod nr tel. 48 617 10 26

Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z prawem, w celu wykonania umowy na zakup towaru. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Nie wymaga podania danych osobowych zakup towaru na podstawie paragonu, jednak w przypadku zakupu towaru na odległość  podanie danych osobowych jak imię i nazwisko oraz adres dostawy, jest konieczne do wykonania zamówienia.

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celach takich jak:

 1. Zawarcie oraz wykonanie umowy ( realizacja zamówień, kontakt związany z wykonaniem umowy, rozliczenia po zakończeniu umowy). Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. art 6 ust 1 lit. b RODO tj. niezbędność do wykonania umowy.
 2. Przesyłanie informacji marketingowych, tylko gdy wcześniej wyrazili Państwo na to zgodę. W typ przypadku podstawę prawną przetwarzania stanowi zgoda w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz uzasadniony interes administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 3. Obsługa ewentualnych roszczeń w związku z zawarciem i wykonaniem umowy, w tym reklamacji. Przechowywanie informacji przez niezbędny okres, jak historii zamówień, korespondencji, płatności, w celu obsługi ewentualnych postępowań. Podstawę prawną przetwarzania stanowi uzasadniony interes administratora danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 4. Realizacja prawnych obowiązków np. podatkowych i rachunkowych. Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Udostępniamy Państwa dane upoważnionym pracownikom oraz podmiotom wspierającym prowadzenie przez nas działalności gospodarczej np. zapewniającym obsługę prawną, dostawcom usług IT. Te podmioty przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Ponadto udostępniamy Państwa dane osobowe tylko  podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa np. organy podatkowe.

Wymagamy podania przez Państwa następujących danych osobowych aby móc zawrzeć i wykonać umowę sprzedaży oferowanych przez Nas towarów, zwłaszcza gdy potwierdzeniem sprzedaży ma być faktura,  gdy zamówienie zostało złożone na odległość:

 • Imię i nazwisko; adres, szczególnie gdy zamówienie ma być dostarczone do klienta,
 • Numer telefonu, adres email, dane firmy

Możemy od Państwa wymagać podania innych niezbędnych danych jeżeli wynika to z przepisów prawa np. ze względów rachunkowych lub podatkowych.

Zapewniając rzetelność i przejrzystość przetwarzania danych informujemy, że:

 • przekazane dane osobowe będziemy przechowywać przez okres niezbędny do wykonania zamówienia i przedawnienia ewentualnych roszczeń cywilnoprawnych z tego tytułu, wykonania obowiązków podatkowych i rachunkowych, maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.
 • mają Państwo prawo dostępu do przekazanych danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych,
 • gdy Państwa zgoda stanowi podstawę przetwarzania danych osobowych mają Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z prawem, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, a także adres mailowy.
 • przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym od 25 maja br. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016,
 • Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.