INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W WYTWÓRNI WÓD GAZOWANYCH DAN SP. J.
ANDRZEJ KWIATKOWSKI, DARIUSZ SKÓRA

 

Od dnia 25 maja 2018 jako Administrator Państwa danych osobowych odpowiadamy za ich przetwarzanie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym także ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (inaczej „RODO”).

Niniejszy dokument zawiera informacje odnośnie zasad przetwarzania danych osobowych w Wytwórni Wód Gazowanych DAN sp. j. Andrzej Kwiatkowski, Dariusz Skóra.

Dowiedzą się Państwo dla realizacji jakich celów DAN sp. j. przetwarza lub będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także komu ewentualnie mogą być one udostępnione, a przede wszystkim z jakich praw mogą Państwo skorzystać w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

 

KTO PRZETWARZA PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wytwórnia Wód Gazowanych DAN sp. j. Andrzej Kwiatkowski, Dariusz Skóra

z siedzibą w:

Szydłowiec 26-500, ul. Sowińskiego 6,
tel. 48 617 10 26
Email: dan@dan-napoje.pl

 

CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celach takich jak:

 1. Zawarcie oraz wykonanie umowy ( realizacja zamówień, kontakt związany z wykonaniem umowy, rozliczenia po zakończeniu umowy). Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. art 6 ust 1 lit. b RODO tj. niezbędność do wykonania umowy.
 2. Przesyłanie informacji marketingowych, tylko gdy wcześniej wyrazili Państwo na to zgodę. W typ przypadku podstawę prawną przetwarzania stanowi zgoda w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz uzasadniony interes administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 3. Obsługa ewentualnych roszczeń w związku z zawarciem i wykonaniem umowy, tym reklamacji. Przechowywanie informacji przez niezbędny okres, jak historii zamówień, korespondencji, płatności, w celu obsługi ewentualnych postępowań. Podstawę prawną przetwarzania stanowi uzasadniony interes administratora danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 4. Realizacja prawnych obowiązków np. podatkowych i rachunkowych. Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

KOMU UDOSTĘPNIAMY PAŃSTWA DANE ?

Udostępniamy Państwa dane upoważnionym pracownikom oraz podmiotom wspierającym prowadzenie przez nas działalności gospodarczej np. zapewniającym obsługę prawną, dostawcom usług IT, usługi kurierskie. Te podmioty przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

Ponadto  możemy udostępnić  Państwa dane osobowe podmiot upoważnionym na podstawie przepisów prawa jak np. organy podatkowe.

 

JAKI RODZAJ DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZAMY ?

Potrzebujemy od Państwa następujących danych osobowych aby móc zawrzeć i wykonać umowę:

 • Imię i nazwisko; adres, szczególnie gdy zamówienie ma być dostarczone do klienta,
 • Numer telefonu, adres email, dane firmy

Możemy od Państwa wymagać podania innych niezbędnych danych jeżeli wynika to z przepisów prawa np. ze względów rachunkowych lub podatkowych.

 

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY PAŃSTWA DANE ?

Przekazane dane osobowe będziemy przechowywać przez okres niezbędny do wykonania zamówienia i przedawnienia ewentualnych roszczeń cywilnoprawnych z tego tytułu, wykonania obowiązków podatkowych i rachunkowych, maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Gdy podstawą przetwarzania jest Państwa zgoda dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania. Zgodę mogą Państwo wycofać w każdej chwili, wystarczy nas poinformować.

 

Z JAKICH UPRAWNIEŃ MOGĄ PAŃSWO SKORZYSTAĆ ?

Mają Państwo prawo dostępu do przekazanych danych osobowych, w tym do zwrócenia się o ich kopie. Mogą Państwo zażądać ich sprostowania, gdy są nieprawidłowe. Jeżeli są bezpodstawnie przetwarzane mogą Państwo zażądać ich usunięcia. Po zakwestionowaniu ich prawidłowości ograniczymy ich przetwarzanie.

Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym od 25 maja br. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

PONADTO INFORMUJEMY

 • Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 • Nie wykorzystujemy Państwa danych osobowych w celach innych niż przewidziane umową i przepisami prawa.
 • Dbamy o bezpieczeństwo Państwa danych.
 • Przetwarzamy Państwa dane tylko w niezbędnym zakresie.
 • Mogą się Państwo z nami skontaktować pod wskazanym wyżej adresem lub numerem telefonu.